TUẦN DU LỊCH THANH THỦY 2022

TUẦN DU LỊCH THANH THỦY 2022

TUẦN DU LỊCH THANH THỦY 2022

𝐓𝐔𝐀̂̀𝐍 𝐃𝐔 𝐋𝐈̣𝐂𝐇 𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 𝐓𝐇𝐔𝐘̉ - đ𝐢𝐞̂̉𝐦 đ𝐞̂́𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐠𝐮𝐨̂̀𝐧, 𝐧𝐠𝐡𝐢̉ 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐥𝐲́ 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 , diễn ra từ 1-4/9/2022

  • Bắn pháo hoa
  • Hội chợ và phố đi bộ
  • Hội diễn văn nghệ

𝐂𝐚́𝐜 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐫𝐚 𝐭𝐚̣𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 đ𝐨̂𝐢 𝐊𝐡𝐮 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 Đ𝐚̉𝐨 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐱𝐚𝐧𝐡

Ao Vua