Đảo Ngọc Xanh là đơn vị được Chính Phủ tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2016

Đảo Ngọc Xanh là đơn vị được Chính Phủ tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2016

Đảo Ngọc Xanh là đơn vị được Chính Phủ tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2016

Công Ty Cổ Phần Ao Vua – chi nhánh Du Lịch Đảo Ngọc Xanh được Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Tặng Cờ thi đua Xuất Sắc năm 2016

 

Ao Vua