Đảo Ngọc Xanh là đơn vị được Chính Phủ tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2016

Đảo Ngọc Xanh là đơn vị được Chính Phủ tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2016

Ao Vua