UBND tỉnh tặng Công Ty Cổ Phần Ao Vua cờ thi đua xuất sắc từ 2002 – 2007

UBND tỉnh tặng Công Ty Cổ Phần Ao Vua cờ thi đua xuất sắc từ 2002 – 2007

UBND tỉnh tặng Công Ty Cổ Phần Ao Vua cờ thi đua xuất sắc từ 2002 – 2007

Trong quá trình hoạt động của Công Ty Cổ Phần Ao Vua đã đạt được những thành công và thắng lợi và được UBND tỉnh Hà Tây tặng cờ thi đua xuất sắc qua các năm:

Năm 2002:

Năm 2004:

Năm 2005:

Năm 2006:

Năm 2007: