UBND TP Hà Nội tặng Công Ty Cổ Phần Ao Vua cờ thi đua xuất sắc từ 2008 – 2015

UBND TP Hà Nội tặng Công Ty Cổ Phần Ao Vua cờ thi đua xuất sắc từ 2008 – 2015

UBND TP Hà Nội tặng Công Ty Cổ Phần Ao Vua cờ thi đua xuất sắc từ 2008 – 2015

Uỷ Ban  Nhân Dân Thành Phố Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc cho Công Ty Cổ Phần Ao Vua từ 2008 đến 2015.

Năm 2008:

Năm 2009:

Năm 2010:

Năm 2011:

Năm 2012:

Năm 2013:

Năm 2014:

Năm 2015: